Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

zupson
Trzecia pięć
Czekam już na sen
Następny mętny dzień
Noc klaruje mi we szkle
Mija czas
Papieros i do dna
Odurza mnie moc słów
Przemilczanych w ciągu dnia
— Kortez
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued
zupson
6676 bfa5 500
Reposted fromtfu tfu viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

November 23 2017

zupson
4865 45f5 500
8030 70e9 500
zupson
5314 ec8d
Reposted fromfafner fafner viaizanna izanna

November 22 2017

zupson
Nienawidzę tej części mnie która prosi o miłość za darmo. Której wydaje się że to uczucie jest bezwarunkowe i że należy się każdemu jak psu buda, bo to potrzeba najniższego rzędu. I wstyd mi gdy myślę, że bez miłości nie da się iść. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacitiesofnight citiesofnight
zupson
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viacitiesofnight citiesofnight
zupson
7285 b2d5
zupson

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
zupson
zupson
4114 1583
zupson
5430 08cb

November 21 2017

9352 6f79
Reposted fromindie indie viastarryeyed starryeyed
zupson
6695 ead1
Reposted fromopenheart openheart viacitiesofnight citiesofnight
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore viacitiesofnight citiesofnight
5968 59f4 500
4333 9955 500
Reposted fromnickdrake nickdrake viacitiesofnight citiesofnight
7805 0ec2

Tim Burton Johnny Depp and Sarah Jessica Parker on the set of Ed Wood.

Reposted fromnickdrake nickdrake viacitiesofnight citiesofnight
zupson
3232 e7ca
Reposted fromSTYLTE STYLTE viacitiesofnight citiesofnight
zupson
7548 d4b2 500
Reposted frommegwanttea megwanttea viacitiesofnight citiesofnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl